Privacyverklaring

Algemeen
Advocatenkantoor Berghs verwerkt persoonsgegevens en in deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking daarvan door ons kantoor.
Advocatenkantoor Berghs respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en een email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Advocatenkantoor Berghs verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
  e-mailadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • kopie identificatiebewijs met BSNnummer;
 • andere gegevens waarvan de verwerking nodig is voor de uitvoering van de opdracht aan ons kantoor dan wel waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Berghs verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Advocatenkantoor Berghs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor Berghs verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Identificatie
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • informatieve doeleinden
 • marketing- en communicatie activiteiten

Wettelijke grondslag
Advocatenkantoor Berghs verwerkt de genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • ter uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Advocatenkantoor Berghs deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Berghs, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Advocatenkantoor Berghs persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Berghs uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Door Advocatenkantoor Berghs ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
Advocatenkantoor Berghs verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging
Advocatenkantoor Berghs hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Berghs gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Berghs in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
Advocatenkantoor Berghs bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten
U heeft het recht om:

 • uw persoonsgegevens op te vragen/in te zien
 • uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wijzigen
 • uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdragen van persoonsgegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@advocatenkantoorberghs.nl.

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Berghs aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Advocatenkantoor Berghs neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Advocatenkantoor Berghs heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Advocatenkantoor Berghs gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.advocatenkantoorberghs.nl.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Advocatenkantoor Berghs
Akersteenweg 27
6226 HR Maastricht
Tel. 043-3629994
e-mail: info@advocatenkantoorberghs.nl